اخبار
میلگرد آجدار 18 بافق یزد قیمت روز : 157,000 | 1.3 % +
ورق سیاه 20 میل فابریک st قیمت روز : 257,000 | 3.1 % +
ورق گالوانیزه 0.50 عرض 10 قیمت روز : 289,000 | 1 % -
قوطی 4 میل 50*50 شش متری قیمت روز : 233,000 | 1.7 % +
لوله تست آب ½ 1 اینچ 2.5 قیمت روز : 271,000 | 100 % +
ورق ضد سایش 12 میل فابریک قیمت روز : 730,006 | 0 % -
ورق گالوانیزه 0.48 عرض 10 قیمت روز : 285,000 | 6 % -
میلگرد آجدار 12 بافق یزد قیمت روز : 162,000 | 0.6 % +
میلگرد آجدار 18 نیشابور قیمت روز : 157,000 | 1.9 % +
نبشی سایز 12 شش متری قیمت روز : 163,000 | 0.6 % +
کیان فولاد
ورود

ورق گالوانیزه

محصول قیمت نوسان سازنده تحویل بروزرسانی ضخامت عرض حالت استاندارد
ورق گالوانیزه 0.40 عرض 1250 تاراز
316,000 1.6 %
تاراز
تهران
۱۴:۰۳ 0.4 1.25 رول
ورق گالوانیزه 0.40 عرض 1000 کاشان
315,000 1 %
کاشان
انبار تهران
۱۴:۰۳ 0.4 1 رول
ورق گالوانیزه 0.40 عرض 1250 کاشان
314,000 0.6 %
کاشان
انبار تهران
۱۴:۰۳ 0.4 1.25 رول
ورق گالوانیزه 3 عرض 1000 شهریار تبریز
312,000 -1 %
شهریار تبریز
انبار تهران
۱۰:۳۹ 3 1 رول
ورق گالوانیزه 2 عرض 1000 شهریار تبریز
310,000 2.9 %
شهریار تبریز
انبار تهران
۱۰:۳۹ 2 1 رول
ورق گالوانیزه 2 عرض 1250 شهریار تبریز
310,000 2.9 %
شهریار تبریز
انبار تهران
۱۰:۳۹ 2 1.25 رول
ورق گالوانیزه 0.45 عرض 1000 کاشان
308,000 1 %
کاشان
انبار تهران
۱۴:۰۳ 0.45 1 رول
ورق گالوانیزه 0.45 عرض 1250 کاشان
308,000 1 %
کاشان
انبار تهران
۱۴:۰۳ 0.45 1.25 رول
ورق گالوانیزه 3 عرض 1250 شهریار تبریز
306,000 -3.6 %
فولاد شهریار
تهران
۱۰:۳۹ 3 1.25 رول
ورق گالوانیزه 2 عرض 1250 تاراز
303,000 1 %
تاراز
تهران
۱۴:۰۳ 2 1.25 رول
ورق گالوانیزه 0.50 عرض 1000 کاشان
298,000 0.3 %
کاشان
انبار تهران
۱۴:۰۳ 0.5 1 رول
ورق گالوانیزه 0.50 عرض 1250 کاشان
298,000 0.3 %
کاشان
انبار تهران
۱۴:۰۳ 0.5 1.25 رول
ورق گالوانیزه 1.8 عرض 1000 تاراز
297,000 -1.3 %
تاراز
تهران
۱۰:۳۹ 1.8 1 رول
ورق گالوانیزه 0.50 عرض 1000 تاراز
295,000 1 %
تاراز
انبار تهران
۱۴:۰۳ 0.5 1 رول
ورق گالوانیزه 0.50 عرض 1250 تاراز
295,000 1 %
تاراز
تهران
۱۴:۰۳ 0.5 1.25 رول
ورق گالوانیزه 0.50 عرض 1000 هفت الماس
289,000 -1 %
هفت الماس
انبار تهران
۱۰:۳۹ 0.5 1 رول
ورق گالوانیزه 0.50 عرض 1250 هفت الماس
289,000 -1 %
هفت الماس
انبار تهران
۱۰:۳۹ 0.5 1.25 رول
ورق گالوانیزه 0.60 عرض 1250 تاراز
285,000 1.8 %
تاراز
انبار تهران
۱۴:۰۳ 0.6 1.25 رول
ورق گالوانیزه 0.48 عرض 1000 روی اندود
285,000 -6 %
روی اندود کا
انبار تهران
۱۰:۳۹ 0.48 1 رول
ورق گالوانیزه 0.60 عرض 1000 تاراز
285,000 1.4 %
تاراز
تهران
۱۴:۰۳ 0.6 1 رول
ورق گالوانیزه 0.48 عرض 1250 روی اندود
285,000 -2.8 %
روی اندود کا
تهران
۱۰:۳۹ 0.48 1.25 رول
ورق گالوانیزه 0.70 عرض 1250 تاراز
282,000 1.1 %
تاراز
تهران
۱۴:۰۳ 0.7 1.25 رول
ورق گالوانیزه 2.5 عرض 1250 شهریار تبریز
280,000 -3.2 %
شهریار تبریز
انبار تهران
۱۰:۳۹ 2.5 1.25 رول
ورق گالوانیزه 2.5 عرض 1000 شهریار تبریز
280,000 -3.2 %
شهریار تبریز
تهران
۱۰:۳۹ 2.5 1 رول
ورق گالوانیزه 0.60 عرض 1000 هفت الماس
279,000 -2.9 %
هفت الماس
انبار تهران
۱۰:۳۹ 0.6 1 رول
ورق گالوانیزه 0.60 عرض 1250 هفت الماس
279,000 -2.9 %
هفت الماس
انبار تهران
۱۰:۳۹ 0.6 1.25 رول
ورق گالوانیزه 1.5 عرض 1250 تاراز
279,000 -2.2 %
تاراز
تهران
۱۰:۳۹ 1.5 1.25 رول
ورق گالوانیزه 0.90 عرض 1250 هفت الماس
279,000 -1.1 %
هفت الماس
تهران
۱۰:۳۹ 0.9 1.25 رول
ورق گالوانیزه 0.80 عرض 1000 هفت الماس
278,000 -1.4 %
هفت الماس
انبار تهران
۱۰:۳۹ 0.8 1 رول
ورق گالوانیزه 0.80 عرض 1250 هفت الماس
278,000 -1.4 %
هفت الماس
انبار تهران
۱۰:۳۹ 0.8 1.25 رول
ورق گالوانیزه 1.50 عرض 1000 کاشان
278,000 0 %
کاشان
انبار تهران
۱۱:۱۷ 1.5 1 رول
ورق گالوانیزه 1.25 عرض 1250 هفت الماس
277,000 -1.4 %
هفت الماس
تهران
۱۰:۳۹ 1.25 1.25 رول
ورق گالوانیزه 1 عرض 1250 هفت الماس
276,000 -2.2 %
هفت الماس
تهران
۱۰:۳۹ 1 1.25 رول
ورق گالوانیزه 0.70 عرض 1000 روی اندود
275,000 -4.4 %
روی اندود کا
انبار تهران
۱۰:۳۹ 0.7 1 رول
ورق گالوانیزه 0.70 عرض 1250 روی اندود
275,000 -4.4 %
روی اندود کا
انبار تهران
۱۰:۳۹ 0.7 1.25 رول
ورق گالوانیزه 0.80 عرض 1000 روی اندود
275,000 -2.5 %
روی اندود کا
انبار تهران
۱۰:۳۹ 0.8 1 رول
ورق گالوانیزه 0.80 عرض 1250 روی اندود
275,000 -2.5 %
روی اندود کا
انبار تهران
۱۰:۳۹ 0.8 1.25 رول
حذف فیلتر ها
آخرین بروزرسانی ۱۴۰۱/۰۴/۰۷

لطفا شماره موبایل خود را وارد نمایید